Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
01/11/2017 първо гласуване

  законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  На свое редовно заседание проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията по енергетика, съвместно с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда, и Комисията по икономическа политика и туризъм обсъди и гласува законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30.10.2017 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: г-н Кирил Ананиев – зам.-министър, г-жа Весела Данева – директор на Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, г-жа Вергиния Йончева – държавен експерт в Дирекция „Държавни разходи“, г-жа Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“, г-н Ивайло Новев - главен експерт в Дирекция „Национален фонд; от Министерство на енергетиката: г-жа Теменужка Петкова – министър, г-н Жечо Станков – зам.-министър, г-н Красимир Първанов – зам.-министър, г-жа Татяна Секулова – главен секретар; От Комисията за енергийно и водно регулиране : г-н Иван Иванов- председател; От Агенцията за ядрено регулиране: г-н Борислав Станимиров – зам.председател, г-жа Юлия Димитрова – главен секретар
  Г-жа Теменужка Петкова - министър на енергетиката представи проекта за бюджет на Министерството на енергетиката и политиката на министерството за 2018 г. Политиката е насочена към устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие. Тя ще бъде осъществявана с помощта на редица мерки, произтичащи от европейските и националните стратегически документи за създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика и повишаването на потенциала за икономически растеж.
  Основен аспект на политиката е диверсификация на маршрутите и доставките на природен газ; осигуряване на енергийната сигурност на страната, чрез увеличаване на местния добив на енергоресурси, разработване на дадените на концесия участъци и разработване на нови чрез концесия за проучване и за добив на нефт и газ и либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите. В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. приходи, възлизат на 173324,2 хил. лв. Приходите са намалени с 81 675,8 хил. лв. спрямо 2017 г., което се дължи предимно на намаление на прогнозните приходи, събирани по реда на Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на „Националния план за инвестиции (НПИ) за периода 2013 – 2020 г.“. Предвидените в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. разходи на Министерство на енергетиката са в размер на 98673,3 хил. лева. Предвидено е увеличение на разходите за персонал с 853,0хил. лева спрямо утвърдените разходи за персонал със ЗДБРБ за 2017 година. В проекта на бюджет на Министерство на енергетиката за 2018 г. е заложено увеличение на субсидиите и капиталовите трансфери на ДП „Радиоактивни отпадъци“ с 4500 хил. лева за фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“. За изпълнение на политиката в областта на Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие, в проекта за бюджет за 2018 г. са предвидени разходи в размер на 94427,6 хил.лв. Стратегическата цел на политиката е: Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика.За постигането на тази цел са поставени три оперативни цели, както следва:
   Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари;
   Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие ;
   Ефективно управление на енергийните ресурси;
  Г-н Иван Иванов - председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и г-н Борислав Станимиров - зам. председател на Агенцията за ядрено регулиране изказаха становища, че предложените бюджети удовлетворяват техните искания и ще могат да осъществяват своята дейност качествено.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 0 гласа, „Въздържали се” – 20 гласа и „Против” – 1 глас.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2: „За” – 14 гласа, „Въздържали се” – 1 гласа и „Против” – 5 гласа.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по енергетика предлага на Народното събрание:
  1. да не приеме на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г., с включен проект за бюджета на Висшия съдебен съвет по чл.1 и чл.2
  2. да приеме на първо гласуване проекта на Закон за държавния бюджет на Република България, със становище на Министерски съвет по чл.1. и чл.2 , № 702-01-38, внесен на 30.10.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума