Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
03/05/2018 първо гласуване

  Годишен доклад за младежта за 2016 г. и проект за решение, № 802-00-19, внесен от Министерски съвет
  На свое редовно заседание, проведено на 3 май 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за младежта за 2016 г.и проект за решение, № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20. 04. 2018 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Петър Младенов – н-к отдел „Младежки политики“ и г-жа Гергана Джугларска – главен експерт в отдел „Младежки политики“ в Министерството на младежта и спорта, които представиха доклада от името на вносителя.
  Докладът за младежта за 2016 г. е изготвен въз основа на чл. 5 от Закона за младежта. Докладът е съчетание от обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение върху младежите в страната и от проучване “Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“.
  Структурата на доклада е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/, приета от Министерски съвет. Основната визия на политиката, залегнала в Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/, е подобряване на качеството на живот на младите хора, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал за развитието на страната.
  В доклада е представена структурирана и изчерпателна информация за резултатите по всички основни приоритети и предприетите мерки и дейности от държавните институции и общините в страната за тяхната реализация за 2016 г. Направени са съответните изводи и препоръки за дейностите по отделните приоритети, като са предвидени действията, които трябва да бъдат предприети от страна на отговорните институции за подобряване на условията за живот и реализация на младите хора в страната.
  В хода на дискусията бяха поставени въпроси от страна на членове на комисията на които отговориха представителите на Министерството на младежта и спорта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума