Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
03/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от народния представител Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 юни 2019 г.– обсъждане за първо гласуване.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от г-жа Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13.06.2019 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева - зам.-министър на образованието и науката г-жа Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване при Министерството на труда и социалната политика, г-н Станислав Димов - главен експерт дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ при Министерството на образованието и науката и г-жа Мариела Личева – зам.-председател на Държавна агенция за закрила на детето.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Весела Лечева, която посочи че с предлаганите промени в Закона за семейни помощи за деца се предвиждат конкретни мерки, които ще стимулират отговорното родителство и подпомогнат семействата с ниски доходи.
  Вносителите предлагат предоставяне на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на 10 минимални работни заплати, за родители, които са осигурявани минимум 24 месеца преди раждането на детето. Законопроекта предвижда и разширяване на обхвата на еднократна помощ в началото на учебната година за учениците от 2 до 4 клас.
  Очакван резултат при прилагане на предложените текстове е намаляване на дела на ранно отпадналите от образователната система деца.
  Като източник на финансиране на допълнителните разходи в бюджета, вносителите посочват бюджетния излишък, т.е. средствата осигурени в рамките на преизпълнението на бюджета на текущата година, както и налични резерви, без да се променя Закона за държавния бюджет.
  По Законопроекта в Комисията са постъпили осем становища както следва:
   Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на финансите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето не подкрепят законопроекта.
   Асоциация на индустриалния капитал споделя част от мотивите на вносителя, но се въздържа от подкрепа.
   Национална мрежа на децата се отнася положително по предложените изменения, като предлага и разширяване на обхвата на бенефициентите.
  В хода на заседанието заместник-министър Зорница Русинова изрази отрицателно становище по законопроекта, като подчерта, че поставянето на условие за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца. Еднократната помощ при раждане на дете по реда на чл. б от Закона за семейни помощи за деца, е право на всички майки при раждане на живо дете и се отпуска без доходен критерий. В своето изказване, г-жа Русинова изрази несъгласие с мотивите на вносителя и по отношение разширяването на целевата група II-IV клас за еднократната помощ по чл. 2, ал.2 от Закона за семейни помощи за деца. Не е отчетен и факта, че за периода на задължителното предучилищно и училищно обучение се предоставят месечни семейни помощи, както и че предлаганата нова редакция на ал. 6 на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца не е съобразена с последните промени в закона, които влизат в сила от 1 август 2019 година.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова и Иван Ченчев. Г-н Ченчев подкрепи предложените изменения и допълнения. Г-жа Ангелова изрази несъгласие с мотивите на законопроекта, като подчерта, че предложените в законопроекта изменения и допълнения, не могат да бъдат инструмент в борбата с демографската криза.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване
  с „ 5 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ - 0“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 11 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от г-жа Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13.06.2019 г.

  СЛАВЧО АТАНАСОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  Форма за търсене
  Ключова дума