Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
12/09/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,
  № 302-01-24, ВНЕСЕН от МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 25.04.2003 г.,
  И ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  СМЕТНАТА ПАЛАТА, № 354-01-71, ВНЕСЕН ОТ Н.П. ИВАН ИСКРОВ И
  ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 18.07.2003 Г.
  ДОКЛАД
  ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,
  № 302-01-24, ВНЕСЕН от МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 25.04.2003 г.,
  И ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  СМЕТНАТА ПАЛАТА, № 354-01-71, ВНЕСЕН ОТ Н.П. ИВАН ИСКРОВ И
  ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 18.07.2003 Г.
  На 4 септември 2003 г. Комисията по бюджет и финанси проведе заседание, на което разгледа и обсъди законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, внесен от Министерския съвет, и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, внесен от н.п. Иван Искров и група народни представители.
  На заседанието присъстваха доц. Георги Николов - председател на Сметната палата и Красимир Катев - заместник-министър на финансите.
  Действащият Закон за Сметната палата бе приет през м. декември 2001 г. Той е съобразен с препоръките и изискванията в Декларацията на ИНТОСАЙ от Лима за водещите направления на одит на публичните финанси и регламентите на Европейския съюз във връзка с финансовия контрол. Законът доближи до голяма степен уредбата на външния одит на бюджета и другите публични средства в Република България до тази на страните - членки на Европейския съюз.
  С предложения от Министерския съвет законопроект за изменение на Закона за Сметната палата се предоставят правомощия на Сметната палата за осъществяване на одит на възникването и управлението на държавногарантирания дълг и дълга на общините. Това се налага от обстоятелството, че въпросите за размера и управлението им са значими и от

  гледна точка на бюджетната дисциплина е неоправдано те да останат извън обхвата на одитната дейност на Сметната палата.
  Във връзка с преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз и практическия опит от прилагането на Закона за Сметната палата н.п. Иван Искров и група народни представители предлагат проект за неговото изменение и допълнение. Промените не изменят по същество философията на закона, а прецизират и допълват текстове и срокове в отделни членове, свързани с усъвършенстване на одитната дейност, подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и другите публични средства, привеждане на отделни разпоредби на закона в съответствие с промените в други закони, както и възможност за по-бързо търсене на отговорност при нарушаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
  Важно значение имат предлаганите допълнения към отделни членове, като: чл. 6, ал. 2, с която се дава възможност на Сметната палата да прави предложения до Народното събрание и Министерския съвет за промени в закони и подзаконови актове за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и другите
  публични средства и дейности; чл. 47, ал. 2, която предвижда възможността отчетът за дейността на Сметната палата да се обсъжда съвместно с независимата комисия за одитиране на нейния годишен финансов отчет; чл. 49, ал. 4, с които се дава възможност на Сметната палата да прави предложения до комисиите на Народното събрание за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и другите
  публични средства, като при разглеждането на докладите могат да участвуват и ръководителите на одитираните обекти или техни представители. С тези допълнения се подобряват взаимоотношенията между Сметната палата и Народното събрание и те изцяло са в съответствие с препоръките за повишаване на ефективността на външния одит и разширяване на сътрудничеството с парламента, направени в доклада на Европейската сметна палата за взаимоотношенията между Върховните одитни институции и парламентите на страните-кандидатки, представен пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент на 29.04.2003 г.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата е предоставен за коментар на Европейската комисия и Европейската сметна палата. Техните бележки ще бъдат взети предвид при подготовката на законопроекта за второ четене в Народното събрание.
  По внесените законопроекти се проведе дискусия и задаваха въпроси за по-мотивирано обосноваване на някои от направените предложения за изменение и допълнение на закона. На зададените въпроси бяха дадени подробни и изчерпателни отговори от Георги Николов и Красимир Катев.
  По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, внесен от н.п. Иван Искров и група народни представители, бяха направени следните бележки:
  1. Алинея 4 на чл. 5 да се приведе в съответствие с предложената нова редакция на чл. 44, ал. 1, т. 1 от законопроекта.
  2. Член 6, ал. 2 да има нова редакция, с която да се даде право на Сметната палата на основата на констатациите от одитната дейност да може да предлага на Народното събрание и Министерския съвет да правят промени в закони и подзаконови актове, свързани с подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности. Това следва да се разглежда като превантивна функция на Сметната палата, а не като нейна законодателна инициатива.
  3. В ал. 5 на чл. 28 да се направят уточнения, че стимулирането чрез отличия и награди е годишно и в рамките на разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година.
  В хода на дискусията бяха направени предложения за промяна на срока за представяне в Народното събрание на отчета за дейността на Сметната палата за предходната година от 30 юни на 30 септември, за да се обхванат и резултатите от одитите и заверките на годишните финансови отчети, чийто срок за изготвяне е до 1 март, както и даване право на Сметната палата за одитиране на държавни предприятия със специални решения на Народното събрание, което се препоръчва в доклада на Световната банка от 2003 г. за оценка на финансовата отчетност в страната.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: "ЗА" - 10 народни представители, без "Против" и "Въздържали се".
  На основание на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси

  предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, внесен от Министерския съвет и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, внесен от н.п. Иван Искров и група народни представители.
  София,
  8 септември 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума