Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
16/12/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение на Закона за бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2004 година
  Проект
  Второ четене

  ЗАКОН
  за изменение на Закона за бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2004 година
  (ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г.)
  Комисията подкрепя заглавието на закона.
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения;
  1. В ал. 1:
  а) в текста и в “I Приходи” числото “795 280 000” се заменя с 838 646 000”;
  б) в т. 1 числото “756 400 000” се заменя с “809 766 000”;
  в) в т. 2 числото “21 880 000” се заменя с “14 000 000”;
  г) в т. 3 числото “17 000 000” се заменя с “14 880 000”.
  2. В ал. 2;
  а) в текста числото “879 393 797” се заменя с “899 393 797”;
  б) във “II Разходи” числото “878 093 797” се заменя с 898 093 797”;
  в) в т. 1 числото “798 453 797” се заменя с “813 117 197” ;
  г) в т. 1.5 числото “769 705 200” се заменя със “784 368 600;
  д) в т. 1.5.6 числото “245 105 200” се заменя с “259 768 600”;
  е) в т. 3 числото “75 640 000” се заменя с“80 976 600”.
  3. В ал. 3 числото “84 113 797” се заменя с “60 747 797”. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  Заключителна разпоредба
  § 2. Законът влиза в сила от 1 декември 2004 година.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  Форма за търсене
  Ключова дума