Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 7 март 2019 г.
Открито в 9,01 ч.
07/03/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум, откривам заседанието.
Преди да преминем към първа точка от днешния дневен ред, ще Ви запозная с едно съобщение:
„В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че Министерският съвет е приел Решение за изменение и допълнение на Решение № 410 на Министерския съвет от 2009 г. за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България във Военноморската операция на Европейския съюз за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решението е уведомен и Президентът на Република България.“
Уведомлението е постъпило на 5 март 2019 г. с вх. № 902-00-5 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.
Кой ще ни запознае с Доклада на Комисията по правни въпроси?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля, преди Доклада процедура за допуск в залата на господин Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте.
Гласували 133 народни представители: за 129, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерски съвет на 27 февруари 2019 г.
На свое заседание, проведено на 5 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерския съвет на 27 февруари 2019 г.
На заседанието присъстваха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: господин Росен Желязков – министър, и госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Желязков, който посочи, че при прилагането на Закона за концесиите са установени няколко групи въпроси, които изискват законодателни промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет. Господин Желязков отбеляза, че в тази връзка Законопроектът предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени.
Законопроектът предлага с концесионния договор да се предвижда, че участващите в групата икономически оператори по чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите, както и икономическият оператор по чл. 21, ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество. Този подход се въвежда и когато изпълнението на изискванията за икономическо и финансово състояние се извършва с възможностите на едно или повече трети лица.
В Законопроекта са посочени изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се и публикацията в Националния концесионен регистър да се извърши след публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в „Държавен вестник“, когато обявлението е за поправка.
Предложението относно чл. 77, ал. 3 от Законопроекта цели, от една страна, да осигури прилагането на Директивата, като, от друга, всяка една промяна, независимо в какво се състои, се извършва с обявление за поправка, което се обявява и достига до икономическите оператори по абсолютно същия начин, както първоначалното обявление. В тази връзка не е необходимо процедурата да бъде прекратявана, а е достатъчно да бъдат изменени съответните условия.
Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд.
Господин Желязков посочи, че политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки, а разпоредбата, с която се създава законова делегация за одобряване от Министерския съвет на тарифа, се премества на систематичното й място – от § 6, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите в корпуса на Закона.
С отмяната на чл. 179, ал. 2, т. 6 от Закона за концесиите би се предотвратило превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване недействителността на концесионен договор.
С оглед на непротиворечивото практическо прилагане и тълкуване са направени промени в Преходните и заключителните разпоредби на Закона.
В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за Законопроекта.
Господин Митев посочи, че ще подкрепи Законопроекта, и приветства идеята за солидарната отговорност в Законопроекта, но изрази определени резерви по отношение на параграф 17 относно изискването за минимално съдържание на концесионния договор по чл. 179, ал. 2, т. 6 от Закона за концесиите, като отбеляза, че има готовност за предложение по него между първо и второ гласуване.
В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерския съвет на 27 февруари 2019 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Откривам разискванията.
Имате думата, уважаеми господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Аз ще подкрепя Законопроекта на първо четене, но и в Правната комисия, както коректно беше докладвано, изразих притеснение относно предложението на Министерския съвет за заличаване на чл. 179, ал. 2, т. 6, която предвижда, че несъответствието на съдържанието на концесионния договор с минималното съдържание, което е определено от Закона за концесиите, е предпоставка договорът да бъде обявен за недействителен. Смятам, че не би следвало да се стига до подобно заличаване и изцяло лишаване от възможността тогава, когато договорът противоречи с основните изисквания на Закона за концесиите, да няма санкция, която да се изразява в обявяването на неговата недействителност.
Нещо повече – оказва се, че няма и такава практика, няма такива заведени искове за обявяване на недействителност. В мотивите на Законопроекта е записано, че с отменянето на тази възможност ще се предотврати и превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване на недействителност на концесионния договор. Няма как, след като нямаме подобна практика, ние да предпоставяме, че ще има подобно шиканиране или подобна злоупотреба с права и с лека ръка да заличаваме това основание за обявяване на недействителност на концесионния договор от Закона.
В хода на дискусията в Правна комисия стана ясно всъщност какво притеснява вносителите от Министерския съвет, като става въпрос всъщност за една добавка в разпоредбата на чл. 179, ал. 2, която гласи: или – за концесионния договор става въпрос – противоречи на други изисквания на закона, което според вносителя прекалено много разширява обхвата на възможностите, при които може да се иска обявяването на недействителност на концесионния договор поради несъответствие с минималното съдържание, определено с чл. 122, ал. 2 от Закона за концесиите.
Смятам, че заличаването само на тази част и оставането в сила на чл. 179, ал. 2, т. 6, а именно възможността за обявяване на недействителност на концесионния договор, когато той противоречи на есенциалните условия, записани в Закона за концесиите, ще съхрани по-добре обществения интерес, от една страна, и, от друга страна, няма пък да доведе до неизпълнение на целите, които си поставя вносителят. Аз поемам ангажимент да направя такова предложение между първо и второ четене за промяна в Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма. Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерския съвет.
Гласували 114 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Имате думата за процедура, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя предложение по процедура срокът за предложения между първо и второ четене да бъде 4-дневен, да изтече в понеделник в 18,00 ч. В дебата в Правната комисия, както стана ясно от изказването на колегата Митев, се заяви предложение от „Обединени патриоти“ – колегите мисля, че са и готови. Законопроектът на първо четене показва консенсус, освен този детайл, така че е обосновано срокът да е 4 дневен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 115 народни представители: за 113, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Уважаеми господин Адемов, заповядайте да продължим с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Раздел II – Финансиране на социалните услуги“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел II, подкрепен от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 41 има предложение от народния представител Валентина Найденова:
„Член 41 се изменя така:
„Фонд „Социални услуги“
Чл. 41. Към „Агенцията за качеството на социалните услуги“ се създава фонд „Социални услуги“ за управление и контрол на финансовите ресурси, разходвани за социални услуги, наричан по нататък „фонда“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Валентина Найденова, неподкрепено от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 12, против 78, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията, за чл. 41.
Гласували 101 народни представители: за 100, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Валентина Найденова:
„Създават се чл. 41 а – 41 ж:
„Чл. 41а. (1) Приходите на фонда се формират от следните източници:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. общинските бюджети;
3. такси за социални услуги;
4. частни доставчици на социални услуги;
5. целеви дарения от физически и юридически лица.
(2) Приходите по ал. 1 могат да се формират и от:
1. европейски структурни и инвестиционни фондове;
2. европейски и международни програми и проекти;
3. международни финансови институции;
4. физически и юридически лица;
5. други програми и донорски източници.
Чл. 41б. Фондът се управлява и представлява от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.
Чл. 41в. (1) Изпълнителният директор на фонда:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на фонда;
2. представлява фонда пред всички държавни и общински органи, пред учреждения, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина;
3. контролира финансовата дейност и носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства на фонда;
4. инициира разплащане в СЕБРА (Система за електронни бюджетни разплащания);
5. отговаря за воденето и поддържането на единната информационна система на фонда;
6. осигурява защита и носи отговорност за съхранението на личните данни и здравната информация;
7. организира, свиква и води заседанията на Обществения съвет;
8. изготвя тримесечни отчети за дейността на фонда, които представя на министъра на труда и социалната политика и на Обществения съвет в 10-дневен срок от приключване на съответния период, както и годишен отчет за дейността на фонда, който представя в срок до 31 март на следващата година;
9. организира провеждането на информационната политика на фонда, като осигурява публичност и прозрачност на неговата дейност и публикуването на официалната интернет страница на фонда на информацията за приходите и разходите;
10. организира провеждането от фонда на процедури по Закона за обществените поръчки за доставка на социални услуги;
11. осъществява и други дейности, свързани с управлението и функционирането на фонда.
(2) Информацията за дейността на фонда се публикува на официалната интернет страница на фонда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(3) Изпълнителният директор може да инициира чрез включване в дневния ред за заседание на Обществения съвет обсъждане и вземане на решения по различни въпроси от компетентността на съвета.
(4) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него със заповед служител на фонда за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.
Чл. 41г. При изпълнение на своите функции изпълнителният директор се подпомага от:
1. Обществен съвет;
2. външни експерти по гражданско правоотношение.
Чл. 41д. Изпълнителният директорът на фонда и лицата по чл. 41г нямат право да разгласяват на лица извън ангажираните служебно с процедурите факти и обстоятелства, които представляват лични данни по смисъла на Закона за личните данни и здравна информация.
Чл. 41е. Общественият съвет се състои от пет члена и в него се включват по един представител на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и на Националното сдружението на общините и двама представители на организациите на и за хората с увреждания в България.
Чл. 41ж. (1) Общественият съвет определя лице от състава си, което да уведомява регулярно или при нужда обществеността, медиите и други лица, извън ангажираните служебно с процедурите за работата на съвета, при спазване на чл. 41д.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да съгласува с Обществения съвет информацията, която ще предоставя във всеки случай.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Валентина Найденова.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 72, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 42, подкрепен от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 86, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 43 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева:
„В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и/или по реда на чл. 32, ал. 3“.
2. В ал. 4 думата „приходи“ се заменя с „печалба“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валентина Найденова:
„В чл. 43 ал. 4 се изменя така:
„(4) За администриране на предоставените социални услуги по този закон могат да се използват до 20% от стойността на услугата“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.
Гласували 83 народни представители: за 9, против 63, въздържали се 11.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Валентина Найденова.
Гласували 79 народни представители: за 4, против 67, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за състава на чл. 43.
Гласували 82 народни представители: за 80, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.
По чл. 45 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45:
„Стандарти за финансиране на социалните услуги от държавния бюджет
Чл. 45. (1) Всяка социална услуга, включена в Националната карта на социалните услуги, се финансира от държавния бюджет по стандарт за делегирана от държавата дейност, който е предназначен за финансиране на разходи за нейното предоставяне и разходи за насочване от общината за ползване на услугата.
(2) Стандартът за делегирана от държавата дейност за всяка социална услуга, която се финансира от държавния бюджет, се определя в зависимост от:
1. вида на социалната услуга по чл. 15;
2. начина на ползване на социалната услуга;
3. средата за предоставяне на социалната услуга;
4. групата потребители на социалната услуга;
5. продължителността на предоставяне на социалната услуга;
6. стандартите за качество на социалната услуга;
7. изискванията за необходимите специалисти.
(3) За социалните услуги, чрез които се осигурява дневна или резидентна грижа за лица в невъзможност за самообслужване, за лица с агресивно и проблемно поведение, за лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, се разработват и допълващи стандарти.
(4) Дейностите за набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето от семейства на роднини или близки и приемни семейства се финансират от държавния бюджет като една социална услуга по общ стандарт.
(5) Елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните социални услуги и услугите, за които се разработва допълващ стандарт, се определят в правилника за прилагане на закона.
(6) Стандартите за финансиране на социалните услуги от държавния бюджет се разработват и приемат ежегодно по реда на Закона за публичните финанси.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов.
Имате думата за изказвания. Не виждам.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за следните членове: 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52 включително, и чл. 45 в предложената редакция от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Валентина Найденова:
„Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. Физическите лица, наети от доставчици на социални услуги за реализиране на социални услуги, се наемат по правилата на Кодекса на труда.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Валентина Найденова.
Гласували 87 народни представители: за 7, против 68, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава пета, подкрепен от Комисията; текста на вносителя за наименованието на Раздел I, подкрепен от Комисията; и подкрепените от Комисията текстове на вносителя за членове 53, 54 и 55.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за членове 56, 57, 58 и 59.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60:
„Актове за прекратяване на предоставянето на социални услуги
Чл. 60. (1) При констатирано неизпълнение на задължителното предписание по чл. 59, ал. 2 в рамките на допълнителния срок изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги издава:
1. задължително предписание на кмета на общината за провеждане на процедура за възлагане на предоставянето на социалната услуга на частен доставчик - в случаите, когато услугата е включена в Националната карта на социалните услуги;
2. задължително предписание на кмета на общината за прекратяване на предоставянето на социалната услуга, когато тя е финансирана от общинския бюджет;
3. заповед за отнемане на лиценза на частния доставчик.
(2) В случай на невъзможност за изпълнение на задължителното предписание по ал. 1, т. 1 изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до министъра на труда и социалната политика за прекратяване на финансирането на социалната услуга от държавния бюджет.
(3) Социална услуга, която не съответства на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, не се финансира от държавния бюджет, като министърът на труда и социалната политика уведомява министъра на финансите за преустановяване на финансирането й от държавния бюджет.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 60, и текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за чл. 61 и чл. 62.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ и текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за чл. 63 и чл. 64.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за членове 65, 66 и 67.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя, подкрепени от Комисията, за членове 68, 69 и 70.
Гласували 85 народни представители: за 83, против 1, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
„Осигуряване на средствата от държавния и общинския бюджет
Чл. 71. (1) При сключването на договор за възлагане на предоставянето на социални услуги кметът на общината е длъжен да осигури на частния доставчик целия размер на средствата за финансиране на предоставянето на съответните услуги, когато те се финансират от държавния бюджет, в рамките на сроковете, в които се осъществява предоставянето на субсидиите от държавния бюджет.
(2) Кметът на общината осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка.
(3) При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства:
1. Агенцията за качеството на социалните услуги отнема лиценза на частния доставчик;
2. кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социални услуги;
3. кметът на общината предприема необходимите действия за възстановяване от частния доставчик на незаконосъобразно разходваните средства.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на чл. 71.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 72 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева:
„В чл. 72, ал. 2 в началото на изречението се добавят думите „не по-късно от два месеца“.“
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72:
„Непрекъснатост при предоставянето на социални услуги
Чл. 72. (1) Кметът на общината е длъжен да не допуска прекъсване в предоставянето на създадените социални услуги, включени в Националната карта на социалните услуги.
(2) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане кметът на общината организира предоставянето на услугите от общината или провежда конкурс за възлагане на предоставянето на услугите на частен доставчик.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 72.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава шеста и наименованието на Раздел I, подкрепени от Комисията, а също и текста на вносителя за чл. 73, подкрепен от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване текста на вносителя за чл. 74, чл. 75 и чл. 76, подкрепени от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 77 има предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
„Ползване на социални услуги без насочване
Чл. 77. (1) Всяко лице има право да ползва общодостъпните социални услуги без насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или общината и без предварителна оценка на потребностите.
(2) В случай че при предоставянето на общодостъпна социална услуга се установи, че лицето има нужда от специализирана услуга, доставчикът му оказва съдействие за насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината за ползване на услугата.
(3) В случай на необходимост от спешна подкрепа на лице в кризисна ситуация, на лице, пострадало от домашно насилие, или на лице – жертва на трафик, социалните услуги се предоставят без насочване, като доставчикът на услугата незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“ за предприемането на необходимите действия по чл. 73.
(4) Лице с увреждане, което има издадено по Закона за хората с увреждания направление за предоставяне на социални услуги, има право да ползва тези услуги без насочване от дирекция „Социално подпомагане“ или общината и без предварителна оценка на потребностите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Това е може би единственият текст, който предизвика сериозна дискусия в рамките на обсъждането на Закона за социалните услуги на второ четене.
Философията на този закон – на Закона за социалните услуги, е: всички български граждани да имат достъп както до общодостъпни социални услуги, така и до специализираните услуги.
Идеята беше да се намери връзка между закона, който беше приет преди Нова година – Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги, тъй като Законът за хората с увреждания казва, че всеки, който е минал през индивидуална оценка на потребностите, изготвена по методика, приета с наредба на Министерския съвет, има право да се възползва от социалните услуги задължително, тоест това направление трябва да бъде използвано задължително.
Тук възниква следният казус: има ситуации, в които на входа на социалните услуги се изправя един човек с увреждане, който има направление по Закона за хората с увреждания, и друг, който има право по Закона за социалните услуги на същата социална услуга. И когато са равнопоставени тези двата субекта, възниква въпросът: може ли човекът, който е с направление, което е задължително по Закона за хората с увреждания, да се възползва от правото си на привилегия и да пререди другия, който има абсолютно същото ТЕЛК-ово решение, но няма направление и няма индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания?
Този казус се опитахме да го решим с подкрепата и с помощта на Комисията за защита от дискриминация. Тя заяви, че в този случай има дискриминация, и мнозинството в Комисията прие, че този, който е с направление по Закона за хората с увреждания, и този, който е без направление, да имат равни права, да няма привилегии при достъпа до социалните услуги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на чл. 77.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложението на Комисията по вносител за чл. 78.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 79 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева:
„В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „поддържа списък“ се заменят с „води входящ дневник с информация за постъпили заявления“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Доставчикът на социална услуга е длъжен да информира общината за всяко подадено заявление, която поддържа регистър на чакащите лица за ползване на съответната социална услуга“.
3. Сегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване – първо, неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 14, против 57, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме подкрепеното от Комисията предложение на вносителя за текст на чл. 79.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 80 и 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложените членове 80 и 81? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на текстовете на членове 80 и 81 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82:
„Съдействие за ползване на социални услуги
Чл. 82. (1) Информация за съществуващите социални услуги се предоставя от дирекции „Социално подпомагане“ на лечебните заведения, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, детските ясли, местата за лишаване от свобода, местата за подкрепа на деца е противоправно поведение, дирекциите „Бюро по труда“, центровете за лица, търсещи и/или получили международна закрила, миграционните и полицейските органи на Министерството на вътрешните работи.
(2) В случай на необходимост институциите и органите по ал. 1 информират лицата за социалните услуги, които биха могли да ползват, както и сигнализират дирекция „Социално подпомагане“ или общината за необходимостта от насочване за ползване на социални услуги.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложенията за членове 82 и 83? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на чл. 82 в редакция, предложена от Комисията, и текста на чл. 83 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84:
„Управление на случай при ползване на социална услуга
Чл. 84. (1) Управлението на случай при предоставяне на специализирани социални услуги включва:
1. изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа на лицето;
2. ръководство и координация на всички дейности за осигуряване на подкрепата за лицето при предоставянето на социалната услуга;
3. координация с други доставчици на социални услуги, които лицето ползва;
4. координация с дирекция „Социално подпомагане“, общината и с други институции;
5. проследяване на постигнатите резултати.
(2) За всяко лице, което ползва специализирана социална услуга, доставчикът на социалната услуга определя служителите, които отговарят за управлението на случая.
(3) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ определя водещ социален работник, с когото служителите, които отговарят за управление на случая, извършват координация при ползване на специализирани социални услуги след насочване от дирекцията.
(4) Общината подпомага координацията и взаимодействието между доставчиците на специализирани социални услуги, които лицето ползва след насочване от общината.“
„Сключване на договор за ползване на социални услуги“ – чл. 85.
Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 85 и 86.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните текстове? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложения текст за чл. 84 в редакция на Комисията, текстовете на членове 85 и 86 по вносител.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 87 и 88.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме наименованието на Раздел ІІ, текстовете на вносителя за членове 87 и 88, подкрепени от Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 89 и 90.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме текстовете на членове 89 и 90 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 91 и 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните два текста? Няма изказвания.
Гласуваме текстовете на вносител за членове 91 и 92, подкрепени от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 93 и 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на текстове на вносител за членове 93 и 94, подкрепени от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 95 и 96.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на наименованието на Раздел ІІІ и текстовете на вносителя за членове 95 и 96, подкрепени от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложените текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текстовете по вносител за чл. 97 и чл. 98, подкрепени от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните три предложения? Не виждам желаещи за изказване.
Гласуваме предложението на вносителя за чл. 99, чл. 100 и чл. 101, подкрепени от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел IV, текста по вносител за чл. 102 и текста по вносител за чл. 103, подкрепени от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 104 има предложение от народния представител Даниела Дариткова:
„В чл. 104, ал. 1 да се добави т. 13:
„13. обществена трапезария“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 104.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Доктор Дариткова оттегля предложението.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста, предложен от вносителя за чл. 104, подкрепен от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението за чл. 104 е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 105.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложенията за наименование на Глава седма и двата текста, докладвани от доктор Адемов? Няма заявки за изказвания.
Гласуваме наименованието на Глава седма и текстовете за чл. 105 и чл. 106 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки.
Гласуваме предложенията за чл. 107 и чл. 108 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 109.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на вносителя, подкрепени от Комисията, за текстове на чл. 109 и чл. 110.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 111.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 112.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 113.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните текстове? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложенията за членове 111, 112 и 113 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против 1, въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 114.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 115.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 116.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложенията на вносителя за текстове на членове 114, 115 и 116, подкрепени от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117:
„Задължения при извършване на контролната дейност
Чл. 117. (1) Служителите на Агенцията за качеството на социалните услуги са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на личните данни и за защита на класифицираната информация, станала им известна при или по повод на извършваните проверки.
(2) Служителите на Агенцията за качеството на социалните услуги са длъжни да зачитат правата, честта и достойнството на лицата, ползващи социални услуги, на лицата, които осъществяват дейности по управление на социални услуги, и на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на социални услуги.
(3) При установяване на нарушения от компетентността на други органи изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги незабавно ги уведомява, а в случай на установени закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление, незабавно уведомява органите на прокуратурата.
(4) Държавните органи и съответните длъжностни лица са длъжни да предоставят информация и да оказват съдействие на служителите на Агенцията за качеството на социалните услуги при изпълнение на техните функции.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 118.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните предложения? Не виждам желаещи.
Гласуваме предложението за чл. 117 в редакция, предложена от Комисията, в подкрепа на предложението на вносителя, и предложението на вносителя за чл. 118.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Двете предложения са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 119.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 121.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания по докладваните текстове.
Гласуваме наименованието на Глава осма, текста на вносителя за чл. 119, текста на вносителя за чл. 120 и текста на вносителя за чл. 121, подкрепени от Комисията.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122:
„Право на супервизия
Чл. 122. (1) Служителите, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги, имат право на редовна супервизия в процеса на работа.
(2) Супервизията по ал. 1 се осигурява от доставчика на социалната услуга чрез:
1. служители на доставчика, които осъществяват дейност по предоставяне на услугата;
2. външни на конкретната социална услуга лица.
(3) Служителите в дирекция „Социално подпомагане“ и общините, които извършват дейността по насочване за ползване на социални услуги, имат право на редовна супервизия в процеса на работа, която се осигурява от органа по назначаване.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 124.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложенията за чл. 122 по вносител и в редакцията, предложена от Комисията, чл. 123 по вносител и чл. 124 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 126.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 127.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията за текстове на членове 125, 126, 127 и 128 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 130.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 131.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Гласуваме наименованието на Глава девата, предложенията за членове 129, 130 и 131 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 132.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 133.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 134 и предлага следната редакция:
„Интегрирано предоставяне на подкрепа
чрез социални услуги
Чл. 134. (1) Интегрирано предоставяне на подкрепа чрез социални услуги е, когато на едно лице се предоставя комплексна подкрепа чрез различни видове социални услуги.
(2) Интегрираното предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се организира от общината.
(3) Доставчиците на социални услуги могат да предоставят интегрирано всички видове социални услуги, като не се допуска интегрирано предоставяне на отделни социални услуги за резидентна грижа в обща специализирана среда.
(4) При интегрираното предоставяне на социални услуги от един доставчик лицето сключва договор с него за ползването на всички услуги.
(5) При интегрираното предоставяне на социални услуги от различни доставчици лицето сключва договор с всеки един от доставчиците.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваните три текста? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията за текстове на чл. 132 и 133 по вносител, подкрепени от Комисията, и предложението за текст на чл. 134 по вносител в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 135.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложението за чл. 135? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на вносителя за чл. 135, подкрепено от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По чл. 136 има предложение от народния представител Валентина Найденова:
„В чл. 136, ал. 2 се изменя така:
„(2) Социалната работа по ал. 1 може да се финансира с публични и частни финансови ресурси при определени с наредба правила.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136:
„Социална работа в други системи
Чл. 136. (1) Социалната работа, извършвана от наети за целта служители в лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, детски ясли, места за лишаване от свобода и в места за подкрепа на деца с противоправно поведение, се финансира от съответните органи, отговорни за ръководството на тези заведения или институции.
(2) Социалната работа по ал. 1 не може да се финансира по реда на този закон.
(3) Доставчици на социални услуги могат да предоставят мобилно социални услуги за информиране, консултиране и обучение в заведенията и в институциите по ал. 1 по реда на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложенията за чл. 136? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията.
Първо, гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Валентина Найденова.
Гласували 78 народни представители: за 2, против 69, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Сега преминаваме към гласуване на предложението на вносителя в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 137:
„Подкрепа от специалисти от други системи
Чл. 137. (1) Доставчиците на социални услуги могат да търсят съдействие, консултация и подкрепа при оценката на потребностите и предоставянето на социални услуги от специалисти от лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование, детски ясли, места за подкрепа на деца с противоправно поведение, центровете за лица, търсещи и/или получили международна закрила, миграционните и полицейските органи на Министерството на вътрешните работи.
(2) Специалистите по ал. 1 са задължени да окажат търсеното съдействие, консултация и подкрепа в рамките на тяхната компетентност.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 138.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 139.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението по вносител в редакцията, предложена от Комисията за чл. 137, предложението на вносителя за членове 138 и 139, подкрепени от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 140.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 141.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 142.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме докладваните текстове по предложенията на вносителя за членове 140, 141 и 142, подкрепени от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 143.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 144.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на Комисията за членове 143, 144 и 145, с които тя подкрепя текста на вносителя.
Гласували 71 народни представители: за 70, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 146.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 148.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме наименованието на Глава десета и предложенията по вносител за членове 146, 147 и 148, подкрепени от Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 149.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 150:
„Разглеждане на заявленията за издаване на лиценз
Чл. 150. (1) Агенцията за качеството на социалните услуги разглежда заявленията за издаване на лиценз в двумесечен срок от постъпването им.
(2) При констатиране на несъответствия и/или непълноти в представените документи Агенцията за качеството на социалните услуги дава на заявителя указания и 14-дневен срок за отстраняването им, като срокът за разглеждане на заявлението започва да тече от отстраняване на несъответствията и/или от предоставянето на допълнителната информация.
(3) При необходимост Агенцията за качеството на социалните услуги изисква становища от други държавни органи, които ги предоставят в 7-дневен срок.
(4) Агенцията за качеството на социалните услуги установява служебно липсата на обстоятелствата по чл. 148, ал. 2 – 4.
(5) При необходимост Агенцията за качеството на социалните услуги извършва проверка на място за установяване на обстоятелства, посочени в представеното от кандидата описание на социалната услуга.
(6) В случай че несъответствията и/или непълнотите в представените документи не бъдат отстранени в срока по ал. 2, производството се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, която се съобщава писмено на заявителя в тридневен срок от датата на издаването й и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 151.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на: предложението за текст на чл. 149 по вносител, подкрепен от Комисията; предложение подкрепено по принцип от Комисията по вносител и в редакция предложена от Комисията за чл. 150; и предложение на вносителя за чл. 151, подкрепено от Комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 152.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 153.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 154.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 155.
ПРЕСДЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на докладваните текстове: предложения по вносител за членове 152, 153, 154 и 155, подкрепени от Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 156.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 157.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 158.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 159.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 160.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на текстовете по вносител – предложения за членове 156, 157, 158, 159 и 160, подкрепени от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 161.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 162.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163:
„Уведомление за предоставяне на социални услуги
Чл. 163. (1) В случаите по чл. 31, ал. 3 лицата подават писмено уведомление до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги по утвърден от него образец в 14-дневен срок преди започване на дейността по предоставяне на социалната услуга.
(2) В уведомлението по ал. 1 лицата посочват:
1. данни за регистрацията по националното им законодателство във връзка е чл. 30, т. 2;
2. седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция;
3. данни за представляващия лицето;
4. социалните услуги по смисъла на този закон, които ще предоставят на територията на Република България;
5. описание на социалните услуги по т. 4 с оглед на осигуряването на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги;
6. място или териториален обхват на дейността по предоставянето на социални услуги по смисъла на този закон на територията на Република България;
7. срок за предоставяне на социални услуги по смисъла на този закон на територията на Република България.
(3) Към уведомлението по ал. 1 лицата прилагат официален превод на български език на документ, издаден от съответната държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с който се удостоверява правото на лицето да предоставя социални услуги по смисъла на този закон в държавата, в която е установено.
(4) Информацията за лицата по чл. 31, ал. 3 се вписва в регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 164.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложенията на вносител за чл. 161 и чл. 162, подкрепени от Комисията, чл. 163 по вносител, в редакция, предложена от Комисията, и предложенията на вносителя за чл. 164 и чл. 165, подкрепени от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава единадесета.
По чл. 166 има предложение от народния представител Валентина Найденова:
„Чл. 166 се изменя така:
„Чл. 166. Лице предоставящо социална услуга по този закон, финансирана с публични финансови ресурси, без лиценз, което е физическо лице но не е търговец, се наказва с глоба в размер на 50 лева. При повторно нарушение – до 500 лева.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 166.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване наименованието на Глава единадесета.
Гласували 84 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване предложението на народния представител доктор Валентина Найденова за текст на чл. 166, неподкрепено от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 12, против 68, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението за текст на чл. 166 по вносител, което е подкрепено от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Валентина Найденова:
„Създава се чл. 166а:
„Чл. 166а. Лице предоставящо социална услуга по този закон, финансирана с публични финансови ресурси без лиценз, което е юридическо лице, едноличен търговец или сдружения в частна или обществена полза, се наказва с имуществена санкция в размер на 3000 лева. При повторно нарушение – до 7000 лева.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложението на народния представител доктор Валентина Найденова за създаване на нов чл. 166а? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на доктор Найденова за създаване на чл. 166а, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 11, против 67, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 167.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 168.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 169:
„Неизпълнение на задължително предписание
Чл. 169. На лице, което не изпълни влязло в сила задължително предписание по този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от 2000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. при първо нарушение, и глоба от 3000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. – при повторно нарушение.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 170:
„Отговорност на органа на управление
Чл. 170. На орган на управление на социална услуга, който не изпълни задължение по този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се налага глоба от 3000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 7000 лв. – при първо нарушение, и глоба от 5000 до 7000 лв. или имуществена санкция от 7000 до 10 000 лв. – при повторно нарушение, ако деянието не съставлява престъпление.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказвания по докладваните текстове? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за чл. 167 и чл. 168, които са подкрепени от Комисията, предложението на вносителя в редакция на Комисията за чл. 169 и предложението на вносителя в редакция, предложена от Комисията за чл. 170.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 171.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 172.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложенията за текст на чл. 171 и 172 на вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 81, против 1, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 1 има предложение от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева:
„В Допълнителна разпоредба, § 1 се създава т. 40:
„ 40. „Деца в риск“ са децата по смисъла на § 1, т. 11 от Закона за закрила на детето.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валентина Найденова:
„В § 1 на Допълнителните разпоредби се създават нови точки 40 – 42 със следното съдържание:
„40. „Заместваща грижа“ е дейност, реализирана от близки на детето по права и съребрена линия, чрез които се съхраняват родовите традиции и култура на фамилията, от която произхожда.
41. „Социализиращи грижи“ са дейности, свързани с включването на лицата с намалена работоспособност в социалния живот на обществото.
42. „Реадаптация“ представлява връщане на личността с намалена работоспособност и адаптирането максимално близко към обичайните дейности преди увредата.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на закона:
1. „Социално изключване“ е състояние, при което лицето поради лични или обективни причини няма условия и възможности за пълноценно участие в различни сфери на обществения живот.
2. „Подкрепа в домашна среда“ е осигуряване на дейности за предоставяне на персонална грижа в дома на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот.
3. „Подкрепа в общността“ е осигуряване на социална, емоционална и материална подкрепа на лица и семейства или групи лица със специфични потребности, които се извършват в средата, в която те живеят или работят.
4. „Кризисна ситуация“ е ситуация, при която едно лице е в безпомощност, нестабилност или в опасност за живота, не подлежи на хоспитализация и не е в състояние да се справи само или с помощта на другиго.
5. „Институционализация“ е състояние, при което лицето е затруднено да води самостоятелен живот поради зависимост от грижа от други лица, вследствие на живот в среда, която ограничава правото на избор, уединението и независимостта и създава условия за накърняване на достойнството на човека.
6. „Информиране и консултиране“ по чл. 15, т, 1 е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
7. „Застъпничество“ по чл. 15, т. 2 е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.
8. „Посредничество“ по чл. 15, т. 2 е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.
9. „Общностна работа“ по чл. 15, т. 3 е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.
10. „Терапия“ по чл. 15, т. 4 е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и др., както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.
11. „Рехабилитация“ по чл. 15, т. 4 е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.
12. „Обучение за придобиване на умения“ по чл. 15, т. 5 е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.
13. „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ по чл. 15, т. 6 е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка и придружаване на лица е трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности.
14. „Дневна грижа“ по чл. 15, т. 7 е дейност за осигуряване в специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата.
15. „Резидентна грижа“ по чл. 15, т. 8 е дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24 часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.
16. „Осигуряване на подслон“ по чл. 15, т. 9 е осигуряване на временно настаняване (за определена част от денонощието) на бездомни лица и семейства и временно настаняване в безопасна среда на лица в кризисна ситуация и на лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик.
17. „Услуги, които се предоставят мобилно“ са услуги, за които не е необходима специализирана среда за осъществяване на дейностите и за постигане на целите на услугата.
18. „Качество на социалните услуги“ е съвкупност от характеристики на социалните услуги, които удовлетворяват потребностите на лицата, които ги ползват, и водят до превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване качеството на живот.
19. „Супервизия“ е професионална подкрепа на служителите, осъществяващи дейност по предоставянето на социални услуги, и на служителите, извършващи насочването за ползване на социални услуги, за повишаване на техните професионални умения, знания и нагласи с цел постигане и поддържане на професионална компетентност, гарантираща високо качество на социалната работа, както и за преодоляване на затруднения от професионален, психологически и емоционален характер.
20. „Заместваща грижа“ е краткосрочна грижа, която се предоставя за подкрепа на родители на деца с трайни увреждания, семейства на роднини или близки, приемни семейства, семейства и лица, които полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, в случай че лицата, които обичайно полагат грижата, не могат да я осигурят, или с цел превенция на раздялата чрез осигуряването на краткосрочна подкрепа на лицето, което обичайно полага грижата.
21. „Специализирана подкрепа за разбиране на информацията и избор на услуга“ е подкрепа чрез използване на необходими и подходящи за състоянието на лицето начини и средства за представяне на информацията, за нейното разбиране и за изразяване на желанията и избора на лицето.
22. „Асистент“ е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда за лица с трайни увреждания или лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване с цел подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация, като за положената грижа получава възнаграждение.
23. „Ранна интервенция на уврежданията за деца“ е специализирана подкрепа за деца с увреждания и деца в риск от забавяне в развитието до 7-годишна възраст и техните семейства, която включва ранно идентифициране на рисковете за детското здраве и развитие, прилагане на мерки за ранно въздействие с цел подобряване на състоянието и развитието на децата и за изграждане на умения за тяхното отглеждане.
24. „Деца с трайни увреждания“ са деца с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
25. „Пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане.
26. „Възрастни хора в надтрудоспособна възраст“ са лица, навършили определената в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
27. „Лица в невъзможност за самообслужване“ са лица, които не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността.
28. „Лица с агресивно и проблемно поведение“ са лица с поведение, което застрашава здравето, живота, безопасността и качеството на живот на лицето или на околните.
29. „Лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа“ са лица, които не са в активно болестно състояние за болнично лечение, но на които здравословното състояние изисква осъществяване периодично на медицинско наблюдение и медицински манипулации.
30. „Лица, които полагат грижи за пълнолетни лица“ са членове на семейството или домакинството, които полагат грижа за лице с трайно увреждане или за лице в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, като за това не получават възнаграждение или друга форма на финансова подкрепа.
31. „Бездомни лица“ са лицата, които не притежават собствен или съсобствен жилищен имот на територията на цялата страна и са останали без подслон поради инцидентно възникнали обстоятелства, както и лица, избрали бездомността като начин на живот.
32. „Лице, което управлява дейността по предоставяне на услугата“ е лице, назначено от доставчика на социалната услуга за осъществяване на ръководство и което е работодател на служителите, осъществяващи дейността по предоставянето на услугата.
33. „Доброволци“ са физически лица, които по собствен избор и извън техните трудови или служебни правоотношения извършват дейности, определени от доставчик на социални услуги, като за извършените дейности не получават възнаграждение.
34. „Добра практика за високо качество и ефективност на социалните услуги“ е тази, която постига по-добри резултати за потребителите на услугата при ефикасност на разходите и е модел и ръководство за доставчиците на услуги и техните служители.
35. „Специализирана среда“ е физическо пространство, което осигурява необходимите материални условия (сграден фонд, оборудване, обзавеждане и други) за предоставяне на социална услуга.
36. „Временно предоставяне на социални услуги“ по чл. 31, ал. 3 е предоставяне на социални услуги за срок до 6 месеца в рамките на една календарна година.
37. „Проверка на място“ е установяване на обстоятелства, посочени от община, от кандидат за издаване на лиценз или от частен доставчик на социална услуга, на мястото, където се планира да предоставят социална услуга.
38. „Повторно нарушение“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
39. „Доходи“ са всички брутни доходи на лицето, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията за § 1.
Първо, неподкрепените от Комисията предложения – предложението на народния представител Надя Клисурска-Жекова за създаването на точка 40.
Гласували 76 народни представители: за 7, против 55, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова за създаване на нови точки 40 – 42, неподкрепено от Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 4, против 59, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1 в редакция на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
По § 3 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков, Иван Папашимов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр….) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „и социални услуги“ се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в т. 3 думите „и на лицата, които ползват социални услуги“ и запетаята пред тях се заличават;
бб) точка 5 се отменя.
2. В чл. 2:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Социалното подпомагане се осъществява чрез предоставяне на социални помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.“;
б) алинея 5 се отменя;
в) в ал. 6 думите „от правата по ал. 3 и 5“ се заменят с „от правото по ал. 3“.
3. В чл. 3 думите „и социални услуги“ се заличават.
4. В чл. 6, ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) точка 6 се отменя;
в) точка 7 се отменя;
г) в т. 8 думите „и социалните услуги“ се заличават;
д) в т. 9 думите „и социалните услуги“ се заличават;
е) в т. 11 накрая се добавя „по Закона за хората с увреждания“;
ж) в т. 12 накрая се добавя „по реда на Закона за хората с увреждания“;
з) в т. 13 думите „всички оценки“ се заменят с „индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания“.
5. Членове 16 – 16г се отменят.
6. В чл. 17:
а) в ал. 1 се създава изречение трето: „Когато ползваните социални услуги са делегирани от държавата дейности, такси не заплащат и:
1. лицата над 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
2. лицата, които нямат доходи и влогове;
3. лицата, настанени в приюти и в кризисни центрове;
4. лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
5. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „В тарифата се определят и случаите, в които лицата, настанени в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат такса в пълния размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице и случаите, в които лицата заплащат такса в непълен размер.“
7. Членове 18 – 19 се отменят.
8. В чл. 24, ал. 1 т. 2, 3 и 4 се отменят.
9. Член 24а се отменя.
10. В чл. 26 т. 3 и 6 се отменят.
11. В чл. 27:
а) в ал. 1 т. 4 се отменя;
б) в ал. 3 думите „и 4“ се заличават.
12. В чл. 29а, ал. 2 т. 10 се отменя.
13. В чл. 31:
а) в ал. 2 думите „и в специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, както и по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги“ и запетаята след тях се заличават;
б) алинея 3 се отменя.
14. В чл. 32, ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думите „и лицата, ползващи социални услуги“ и запетаята след тях се заличават.
15. В чл. 34, ал. 1 т. 3 се отменя.
16. В чл. 35 ал. 2 се отменя.
17. В чл. 36 ал. 4 се отменя.
18. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 5, 6, 7, 9, 12 и 13 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване: предложението на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, подкрепено от Комисията; предложението на вносителя за § 2, подкрепено от Комисията; и предложението на вносителя в редакцията на Комисията за § 3.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
Преди да обява прекъсване за почивка, ще Ви запозная с едно съобщение.
В Северното фоайе ще бъде открита изложбата „1943 – Преследване и защита. Спасяването на българските евреи“. Ще бъде представена и книгата „Краят увенчава делото“ – сборник материали от Международната научна конференция: „Спасяването на българските евреи, събития и личности“.
Всички народни представители са поканени да присъстват.
Ще продължим заседанието в 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Доктор Адемов, предлагам да започваме. Имате да изчетете много дълъг текст, доколкото се ориентирам в Доклада, и ще очакваме народните представители да влязат в залата.
Заповядайте, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 4 има предложение от народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1:
аа) в т. 5 думите „социални услуги – резидентен тип“ се заменят със „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“; бб) точка 6 се отменя;
б) алинея 3 се отменя.
2. В чл. 5, ал. 2 думите „специализирани институции“ се заменят със „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“.
3. В чл. 6а, ал. 4:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „семействата и децата“ се заменят с „подкрепа на семействата и децата, социалните услуги и националното осиновяване“;
бб) в буква „г“ след думата „политика“ се поставя запетая и се добавя „социалните услуги“;
б) в т. 3, буква „б“ думите „специализираните институции и на социалните услуги – резидентен тип“ се заменят със „социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа“;
в) в т. 7 буква „б“ се отменя.
4. В чл. 7, ал. 5 думите „специализираните институции за деца“ се заменят с „доставчиците на социални услуги по Закона за социалните услуги“.
5. Член 8а се отменя.
6. В чл. 17а:
а) в ал. 1:
аа) точка 4 се отменя; бб) точка 5 се отменя; вв) в т. 9 букви „г“ и „ж“ се отменят;
гг) в т. 14 думите „организира проверки“ се заменят с „извършва контрол чрез организиране на проверки“; дд) точка 15 се отменя; ее) точка 16 се отменя;
б) в ал. 2 думите „по ал. 1, т. 14 – 16“ се заменят с „по ал. 1, т. 14“.
7. В чл. 20, ал. 2 след думата „органи“ се поставя запетая и се добавя „доставчици на социални услуги“.
8. В чл. 21, ал. 1, т. 6, буква „е“ думите „специализирани институции“ се заменят със „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“.
9. В чл. 23, т. 2 думите „в общността“ се заличават.
10. В чл. 26:
а) в ал. 1, изречение първо думите „както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга – резидентен тип или специализирана институция“ се заменят с „в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Ползването на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа от дете заедно е негов родител се извършва въз основа на направление от дирекция „Социално подпомагане.“
11. В чл. 27:
а) в ал. 1 запетаята след думите „приемно семейство“ се заличава, а думите „социална услуга – резидентен тип или в специализирана институция“ се заменят с „и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“;
б) в ал. 5 изречение второ се изменя така: „След настаняването по административен ред се сключва договор между приемното семейство и общината, лицензиран доставчик на социални услуги по чл. 34а или дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на приемното семейство.“
12. В чл. 28, ал. 1 запетаята след думите „приемно семейство“ се заличава, а думите „социална услуга – резидентен тип или в специализирана институция“ се заменят с „и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
13. В чл. 30а думите „по чл. 4, т. 2, 4 – 6” се заменят с „по чл. 4, ал. 1 т. 2, 4 и 5“.
14. В чл. 31, ал. 4 думите „доставчик на социална услуга „приемна грижа“ се заменят с „общината, лицензиран доставчик на социални услуги по чл. 34а или дирекция „Социално подпомагане“.
15. Член 34а се изменя така:
„Приемна грижа
Чл. 34а. (1) Приемната грижа е мярка за закрила на детето по чл. 4, ал. 1 за отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
(2) Семействата на роднини или близки, кандидатите за приемни семейства и утвърдените приемни семейства се подкрепят чрез социални услуги, включващи дейности за набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето.
(3) Социалните услуги по ал. 2 се предоставят от общините и от доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги.
(4) Дейностите по ал. 2 се извършват от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на семейството само в случаите, когато общината не предоставя социални услуги, които включват тези дейности и когато няма лицензирани доставчици, които предоставят такива социални услуги.“
16. Член 35 се изменя така:
„Резидентна грижа
Чл. 35. Предоставянето на резидентна грижа на децата се извършва само в случаите, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в домашна и семейна среда и възможностите за прилагане на мерки за закрила на детето в семейна среда.“
17. Създават се чл. 36а – 36д:
„Уведомяване за непосредствен риск от изоставяне
Чл. 36а. (1) Всеки, на когото стане известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете или че дете е пренебрегвано, е длъжен незабавно да подаде сигнал до дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Сигналът по ал. 1 се проверява незабавно при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 5, ал. 2.
Действия при непосредствен риск от изоставяне
на дете след раждане
Чл. 36б. (1) Управителят на лечебно заведение, в което има родилно отделение, и личният лекар на бременна жена, на които е станало известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете веднага след раждането, са длъжни незабавно да подадат сигнал до дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Управителят на лечебното заведение, в което има родилно отделение, възлага с писмена заповед на лице от персонала на родилното отделение задължението за уведомяване по ал. 1, осигурява достъп до майката и детето и оказва съдействие за проверката на сигнала.
(3) Управителят на лечебно заведение, където е предадено, намерено, изоставено или подхвърлено новородено живо дете, има задължението по ал. 1.
(4) Управителят на лечебното заведение, в което има родилно отделение, не може да изписва детето до изтичане на срока за проверка на сигнала по чл. 36а, ал. 2.
(5) Сигналът се проверява незабавно при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 5, ал. 2.

Предотвратяване на изоставяне на дете с увреждане
Чл. 36в. (1) Началникът на родилното отделение, където е родено дете с увреждане, или определено от него медицинско лице информира незабавно и по подходящ начин след установяване на увреждането родителите на детето.
(2) Медицинските лица в родилното отделение, където е родено дете с увреждане, са длъжни да положат усилия да мотивират родителите да не изоставят детето си, както и да им предоставят пълна информация за състоянието на детето, за възможните лечения, за последиците за неговото развитие и за необходимите грижи.
(3) Началникът на родилното отделение информира незабавно дирекция „Социално подпомагане“ и доставчик на социални услуги за ранна интервенция на уврежданията с цел оказване на първоначалната подкрепа на родителите и детето с увреждане.
Координационен механизъм при насилие
Чл. 36г. (1) За осигуряване на защита на дете в риск или жертва на насилие или експлоатация дирекция „Социално подпомагане“ създава мултидисциплинарен екип, членовете на който работят заедно до приключване на случая и който разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване на насилието.
(2) До изтичането на 24 часа от получаване на сигнал за дете в риск или жертва на насилие или експлоатация социален работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“, прави оценка на сигнала. При потвърждаване на информацията социалният работник уведомява устно по телефон, включително мобилен, и писмено по пощата, по електронна поща или факс членовете на екипа по ал. 1, като определя дата и час за събиране на екипа.
(3) Водещ на екипа по ал. 1 е социалният работник, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“. В екипа задължително участват представител на районното управление на Министерство на вътрешните работи (районен инспектор, инспектор от детска педагогическа стая или оперативен работник), на районната прокуратура и представител на общината. По преценка на водещия на екипа се канят за участие представител на регионалната здравна инспекция, личният лекар на детето или представител на болницата, откъдето е постъпил сигнал по случая, представител на регионалното управление по образованието и на училището, детската градина или друга образователна институция и представител на доставчик на социална услуга.
(4) Кметът на общината подпомага координацията на дейността на мултидисциплинарния екип.
Защита на дете – жертва на насилие или експлоатация
Чл. 36д. (1) Защитата на дете в риск или жертва на насилие или експлоатация се предприема след проучване на случая от мултидисциплинарния екип и съгласно предложения от него план за действие по чл. 36г, ал. 1.
(2) Планът за действие съдържа здравни, социални и образователни услуги за превенция на насилието или за възстановяване на детето.
(3) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, на детето – жертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейството в социална услуга за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик. В решението на съда се постановяват мерки по отношение на родителските права и насочване на родителите към социални услуги за повишаване на родителския капацитет по предложение на дирекция „Социално подпомагане“.
(4) Когато насилието е извършено от родител, от лице, на което са възложени грижите за детето, или от лице, на което детето е поверено, дирекция „Социално подпомагане“ може да се обърне към съда или прокурор за предприемане на мерки по отношение на извършителя по Закона за защита от домашното насилие.
(5) При данни за извършено престъпление дирекция „Социално подпомагане“ изпраща сигнал до районната прокуратура за предприемане на мерки по отношение на извършителя по Наказателния кодекс.
(6) Когато насилието или експлоатацията на детето са извършени от лице, на което детето е поверено за предоставяне на грижи, защита, лечение или обучение на основание на съдебно решение, трудов или друг договор, органите на прокуратурата при внасяне на преписката в съда информират незабавно дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето и съответния работодател за незабавно отделяне на това лице от детето или от децата.“
18. В чл. 39, ал. 1, т. 2 думите „специализирани институции или социални услуги – резидентен тип“ се заменят със „социални услуги за резидентна грижа“.
19. Глава четвърта „а“ с чл. 43б – 43и се отменя.
20. В чл. 44:
а) в ал. 2 думите „финансова помощ и/или помощ под формата на социални инвестиции“ се заменят с „финансови помощи“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Помощите се отпускат със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Помощите се предоставят в пари и са еднократни и месечни.“;
г) алинея 5 се отменя;
д) в ал. 6 думите „по ал. 2“ се заличават;
е) в ал. 7 думите „по ал. 2“ се заличават.
21. В чл. 45:
а) алинея 5 се отменя;
б) в ал. 6 думите „ал. 1 – 5” се заменят с „ал. 1 – 4“;
в) алинея 8 се отменя;
г) алинея 10 се отменя.
22. В чл. 46:
а) в ал. 2 думите „ал. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 и 15“ се заменят с „ал. 6, 11, 12, 14 и 15“;
б) в ал. 4, т. 2 числото „16“ и тирето пред него се заличават.
23. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 8 се изменя така:
„8. „Услуги“ по смисъла на чл. 23 са социалните услуги по чл. 15, т. 1 – 7 от Закона за социалните услуги.“;
б) точка 10 се отменя;
в) в т. 11 буква „г“ се отменя;
г) в т. 14 думите „чл. 4, т. 2, 4 – 6“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 2, 4 и 5“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на редакцията на Комисията за § 4.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В Закона за защита от домашното насилие (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 3 след думата „власт“ се поставя запетая, а думите „и/или юридическите лица, регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел“ се заменят с „доставчиците на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги, и юридическите лица, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
б) в ал. 7, т. 2, буква „б“ думите „кризисни центрове“ се заменят със „социални услуги“.
2. В чл. 13, ал. 2, т. 2 думите „юридически лица, извършващи социални услуги и вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане“ се заменят с „доставчици на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 5.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 6 има предложение от народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 26, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„3. социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на подслон.“
2. В чл. 34, ал. 3 думите „специализираните институции за деца и възрастни“ се заменят със „социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа“.
3. В чл. 120:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза „и“, а думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3“ се заличават;
бб) в т. 4 запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза „и“, а думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават;
вв) в т. 7 запетаята след думите „детската градина“ се заменя със съюза „и“, а думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават;
б) в ал. 3 запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза „и“, а думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги по ал. 1“ се заличават;
в) в ал. 4 запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза „и“, думите „и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават и думите „с лицето, получило разрешение, съответно лиценз за откриване на частна детска градина, частно училище или частна специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца“ се заменят със „с лицето, получило разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище“;
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо думите „и домовете за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3“ се заличават, а запетаята след думите „държавните училища“ се заменя със съюза „и“;
бб) в изречение второ думите „и специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца“ се заличават, и запетаята след думите „детските градини“ се заменя със съюза „и“.
4. В чл. 123, ал. 1 след думата „училищата“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца“ се заменят със „социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца“.
5. В чл. 124:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Денталното лечение извън обхвата на Националния рамков договор на децата от институциите за деца, открити от Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието, както и от социалните и интегрираните здравно социални услуги за резидентна грижа за деца, управлявани от общините, се заплаща от съответните ведомства.“
6. В Глава четвърта, Раздел I „а“ с чл. 125б – 125г се отменя.
7. В чл. 145, ал. 1, т. 2 думите „пребиваващи в социални заведения“ се заменят с „ползващи социални и интегрирани здравно социални услуги за резидентна грижа“.
8. В чл. 152, в ал. 1 думите „В специализираните институции за предоставяне на социални услуги на лица с психически разстройства“ се заменят с „В социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 лица с психически разстройства“.
9. В § 1, т. 9, буква „о“ от допълнителните разпоредби думите „и заведения за социални услуги за деца и ученици“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 6 по Доклада на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 7 има предложение от народния представител Даниела Дариткова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:
„(4) Лечебните заведения могат да предоставят социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги при условията и по реда на Закона за социалните услуги.“
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ и запетаята пред тях се заличават;
б) в ал. 3 след думата „грижи“ се добавя „за пълнолетни лица“;
в) в ал. 4 думите „по реда на Закона за социалното подпомагане" се заменят с „при условията и по реда на Закона за социалните услуги“;
3. В чл. 10, т. 4 след думата „грижи“ са добавя „за пълнолетни лица“;
4. В чл. 26, ал. 5 думите „по реда на Закона за социалното подпомагане“ се заменят с „при условията и по реда на Закона за социалните услуги“;
5. В чл. 26б, ал. 5 думите „по реда на Закона за социалното подпомагане“ се заменят с „при условията и по реда на Закона за социалните услуги“.
6. В чл. 27:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Дом за медико-социални грижи за пълнолетни лица е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за лица над 18-годишна възраст от различни възрастови групи с хронични заболявания, специфични грижи по домовете на лица с изключение на лицата по чл. 27а с хронични инвалидизиращи заболявания и медикосоциални проблеми.“;
б) в ал. 4 думите „по реда на Закона за социалното подпомагане“ се заменят с „при условията и по реда на Закона за социалните услуги“.
7. В чл. 27а:
а) в ал. 1, т. 3 думите „социална услуга от резидентен тип“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“;
б) в ал. 5 думите „по реда на Закона за социалното подпомагане“ се заменят с „при условията и по реда на Закона за социалните услуги“;
8. В чл. 28, ал. 4 думите „по реда на Закона за социалното подпомагане“ се заменят с „при условията и по реда на Закона за социалните услуги“;
9. В чл. 35, ал. 3, т. 1 думите „домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ и запетаите пред и след тях се заличават;
10. В чл. 65, ал. 3, изречение първо думите „в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ и запетаите пред и след тях се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по изчетения текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 7 по Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, текста на вносителя за § 9, текста на вносителя за § 10.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 буква „е“ се отменя.
2. В чл. 10, ал. 1:
а) в буква „д“ запетаята след думите „училища-интернати“ се заменя със съюза „и“, а думите „и приютите за безнадзорни деца“ се заличават;
б) в буква „и“ думата „приюти“ се заличава.
3. Раздел VII с чл. 39а се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 11 в редакция на Комисията, по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 12 по Доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 29, ал. 10, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
2. В чл. 33, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
3. В чл. 39, ал. 4, т. 1 думите „социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Моля да изчетете предложението за § 13.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по параграфи 13 и 14? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13 и редакцията на Комисията за § 14.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 15.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 16.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 17.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 18.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 19 по Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 20.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 21 по текста на вносителя.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 22.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 23.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 24.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 25.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
„§ 26. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 139б, ал. 2, т. 1 думите „институции, предоставящи социални услуги, съгласно чл. 36, ал. 1 – 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. …)“ се заменят с „доставчици на социални услуги“,
2. В чл. 219а, ал. 5, изречение първо думите „специализирани институции, предоставящи социални услуги по Закона за социално подпомагане“ се заменят със „социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“, а в изречение второ думите „специализираните институции“ се заменят с „доставчиците на услугите за резидентна грижа“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 26 по Доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 27.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов за създаване на нов § 28.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 28:
„§ 28. В Закона за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 21, ал, 2:
а) в т. 3 думите „член на семейството, при когото е настанено“ се заменят с „лице, на което са възложени грижи за“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. ръководителят на социалната или интегрираната здравно социална услуга за резидентна грижа, която ползва дете с увреждане;“.
2. В чл. 34 т. 4 се отменя.
3. В чл. 79 думите „настанени на пълна държавна издръжка в специализирани институции или социални услуги от резидентен тип“ се заменят с „които ползват без заплащане финансирани от държавния бюджет социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“.
4. В чл. 92, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. организациите за хора с увреждания, предоставящи специализирани социални услуги за хора с увреждания, да осигуряват услуги на не по-малко от 4500 лица годишно и да имат назначени не по-малко от 50 служители, специализирани в предоставянето на подкрепа за хора с увреждания;“
5. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 25а:
„§ 25а. Получаваните до влизането в сила на закона помощи и средства по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания не се смятат за доход при определяне на средномесечния доход на член от семейството по чл. 4 и чл. 4а от Закона за семейни помощи за деца.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 28, с текст изчетен току що от трибуната.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 29:
„§ 29. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 92, ал. 2, т. 2 думите „предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции“ се заменят с „ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
2. В чл. 99 ал. 5 се изменя така:
„(5) Настоящият адрес на децата, настанени в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, е адресът на услугата. Адресните карти за тях се подават от ръководителя на съответната услуга.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 29.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 30:
„§ 30. В Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ДВ, бр. 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „приет от Министерския съвет“.
2. В чл. 15, ал. 3 думите „схеми за държавна помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.)“ се заменят със „схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 30.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 31:
„§ 31. (1) Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от влизането в сила на Закона.
(2) До приемането на Националната карта на социалните услуги:
1. от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на Закона са определени като държавно делегирани дейности с решението на Министерския съвет по т. 3, буква „а“;
2. за услугите по т. 1 се прилагат разпоредбите на Закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
3. с одобрението по чл. 54 Агенцията за социално подпомагане потвърждава, че:
а) социалната услуга е включена в решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година;
б) необходимите средства за финансиране на социалната услуга са осигурени съгласно закона за държавния бюджет за съответната година;
в) социалната услуга съответства на стандартите за качество, съответно на критериите и стандартите за социалните услуги.
(3) До приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социалните услуги, приети до влизането в сила на Закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 28 по вносител, който става § 31.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
„§ 32. Социалните и интегрираните здравно-социални услуги, включени в Националната карта на социалните услуги, които не са създадени до приемането й, се създават до 1 януари 2035 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 29 по вносител, който става § 32.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 33:
„§ 33. (1) В Националната карта на социалните услуги не се включват съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините.
(2) В Националната карта на социалните услуги се включват социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, които са необходими при закриване на домовете по ал. 1.
(3) До закриването им домовете по ал. 1 запазват наименованието си и начина на организация и управление на услугата, като се включват в годишното планиране и се определят стандарти за финансирането им и такси за ползването им от пълнолетни лица по реда на Закона.
(4) Разпоредбите на Закона относно създаването, прекратяването и възобновяването на предоставянето на социални услуги не се прилагат за домовете по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 30 по вносител, който става § 33.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 34:
„§ 34. (1) Съществуващите до влизането в сила на закона домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домове за пълнолетни лица с деменция се закриват до 1 януари 2035 г.
(2) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете по ал. 1. Въз основа на анализ от извършените проверки изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за поредността и срока на закриване на домовете по ал. 1, финансирани от държавния бюджет и управлявани от общините.
(3) Въз основа на предложението по ал. 2 за съответния дом се изготвя план за закриването на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане и с Агенцията за качеството на социалните услуги.
(4) Не по-късно от една година преди закриването на дом по ал. 1 за всяко настанено лице се изготвя план за извеждането му от дома и за подготовка за реинтеграция в домашна среда или за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, отговаряща на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(5) Планът по ал. 4 се изготвя от дирекция „Социално подпомагане“ е участието на лицето, представители на общината, която отговаря за управлението на дома, доставчици на социални услуги, лечебни заведения, семейството и близки на лицето.
(6) Домовете по ал. 1, които се финансират от държавния бюджет и се управляват от общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 31, който става § 34.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 35:
„§ 35. (1) Съществуващите до влизането в сила на закона места за настаняване в домовете за стари хора се включват в Националната карта на социалните услуги като част от резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
(2) В срок до две години от влизането в сила на закона всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(3) Всички домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, до 1 януари 2025 г.
(4) Агенцията за качеството на социалните услуги извършва периодични проверки на качеството на услугите, предоставяни в домовете за стари хора. Когато се установи, че финансиран от държавния бюджет дом не е възможно да се реформира в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, изпълнителният директор на Агенцията за качеството на социалните услуги прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за закриването на дома. Разпоредбите на § 34, ал. 3 – 6 се прилагат съответно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 32 по вносител, който става § 35.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 36:
„§ 36. (1) Съществуващите домове за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, и домове за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването, се закриват до 1 януари 2021 г.
(2) За всяко дете, настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца, под ръководството на дирекция „Социално подпомагане“ се изготвя план за извеждане от дома и подготовка на детето за реинтеграция в семейна среда или за ползване на социална услуга.
(3) За всеки дом за деца, лишени от родителска грижа, се изготвя план за закриване на дома от кмета на общината, който отговаря за управлението му, съвместно с Агенцията за социално подпомагане.
(4) За всеки дом за медико-социални грижи за деца се изготвя план за закриване на дома от министъра на здравеопазването съвместно с кмета на общината, на територията на която функционира домът, и с Агенцията за социално подпомагане.
(5) Домовете за деца, лишени от родителска грижа, които се управляват от общините, се закриват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 33 по вносител, който става § 36.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 37:
„§ 37. (1) До влизането в сила на закона се забранява създаването на нови специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домове за пълнолетни лица с психични разстройства, домове за пълнолетни лица с физически увреждания, домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения, домове за пълнолетни лица с деменция и домове за стари хора.
(2) До 1 януари 2021 г. се забранява създаването на нови домове за медико-социални грижи за деца.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 34 по вносител, който става § 37.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 38:
„§ 38. (1) Лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират по реда на закона до 1 януари 2021 г.
(2) Лица, които имат издаден лиценз за социална услуга за деца, чийто срок към датата на подаване на заявлението по чл. 149, ал. 1 не е изтекъл, не дължат такса за издаване на лиценз по реда на ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 35, който става § 38.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 39:
„§ 39. (1) В срок до 12 месеца от влизането в сила на закона доставчиците на социални услуги предприемат действия за привеждане на предоставяните от тях социални услуги в съответствие с изискванията на закона и със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.
(2) В срока по ал. 1 Агенцията за качеството на социалните услуги оказва методическа подкрепа на доставчиците на социални услуги.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 36 по вносител, който става § 39.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 40:
„§ 40. До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца настаняването и прекратяването на настаняването в тези домове се извършва по реда за настаняване на дете в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, определен в Закона за закрила на детето.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 37 по вносител, който става § 40.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 38 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 41:
„§ 41. (1) Разпоредбите на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за правната помощ, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за българските лични документи, Закона за гражданската регистрация и Закона за опазване на околната среда, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, за техните ръководители и за лицата, които ги ползват, се прилагат съответно за домовете за деца, лишени от родителска грижа, за техните директори и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове.
(2) Разпоредбите на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за правната помощ, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за опазване на околната среда, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за хората с увреждания и Закона за местните данъци и такси, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа и за лицата, които ги ползват, се прилагат съответно за домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове.
(3) До закриването на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 124, ал. 2 от Закона за здравето се прилага за децата, настанени в тези домове.
(4) До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 8д, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца, чл. 22в, ал. 2, т. 3 и чл. 22г, ал. 2, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат при настаняване на деца в тези домове.
(5) Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 38 по вносител, който става § 41.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 39 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков, Юлиан Папашимов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42:
„§ 42. До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца:
1. член 84, ал. 2 и чл. 93, ал. 2 от Семейния кодекс се прилагат и когато децата са настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, и в домове за медико-социални грижи за деца;
2. ръководителите на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца може да участват като членове на Съвета по осиновяване по чл. 94 от Семейния кодекс, ако детето е настанено в такъв дом;
3. дирекция „Социално подпомагане“ има задължението по чл. 153, ал. 3 от Семейния кодекс и когато детето е настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа или в дом за медико-социални грижи за деца;
4. член 173, ал. 1 от Семейния кодекс се прилага и по отношение на ръководителите на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца;
5. искане по чл. 21, ал. 2, т. 4 от Закона за хората с увреждания може да правят и ръководителите на домове за деца, лишени от родителска грижа, и на домове за медико-социални грижи за деца.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 39 по вносител, който става § 42.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 43:
„§ 43. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема:
1. Правилник за прилагане на закона;
2. Наредбата за планирането на социалните услуги;
3. Наредбата за качеството на социалните услуги;
4. Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет;
5. Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги;
6. Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги;
7. изменения и допълнения в правилниците за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Закона за закрила на детето и в устройствените правилници на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика утвърждава:
1. Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне
на социални услуги;
2. стандартите по чл. 123.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 40 по вносител, който става § 43.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44:
„§ 44. (1) От 1 януари 2021 г. социалните услуги се финансират от държавния бюджет съгласно стандартите за финансиране на социалните услуги, определени по чл. 45.
(2) До 31 декември 2020 г. финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред.
(3) До приемането на тарифата по чл. 46, ал. 2 таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се заплащат в размерите, определени по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 41, който става § 44.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 42 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова. Николай Сираков и Юлиян Папашимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Румен Генов, Галя Желязкова, Николай Сираков и Юлиян Папашимов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45:
„§ 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на:
1. параграф 6, т. 5, буква „а“, § 7, т. 2, букви „а“ и „б“, т. 3, т. 6, буква „а“, т. 9 и 10, § 18, т. 2 в частта относно „домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения“ и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите „и домовете за медико-социални грижи за деца“, и т. 5, буква „в“, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
2. параграф 3, т. 4, букви „е“, „ж“ и „з“ и § 28, т. 1, буква „а“ т. 2 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124, чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, § 36, § 37 и § 43, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 41 по вносител, който става § 44.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
С това приехме Закона.
Имате думата, уважаеми доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър, колеги! Току-що приехме и третия закон от пакета социални закони: Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ, сега приехме и Закона за социалните услуги.
Искам да благодаря на вносителите, на колегите, които работиха в работните групи, на тези, които са направили предложения, на референтите и експертите от Комисията по труда, социалната и демографска политика, и не на последно място на госпожа Ива Митева от Правната дирекция на Народното събрание. Благодаря Ви, колеги. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов.
Уважаеми господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря Ви за приетия Закон за социалните услуги.
Разработването и приемането на този закон е една от ключовите мерки в управленската Програма на правителството за изпълнение на един от формулираните приоритети, а именно осигуряване на равен достъп до качествени и социални услуги и деинституционализация.
Както каза преди мен доктор Адемов, този закон беше очакван и желан и от хората с увреждания. С него се допълва пакетът от три закона, които Министерството на труда и социалната политика разработи, а Четиридесет и четвъртото народно събрание прие с цел гарантиране на правата на хората с увреждания, регламентирани в Конвенцията на Обединените нации.
Законът за социалните услуги поставя началото на реформа в сектора, която започва с промяна на самото разбиране на социалните услуги и тяхната цел. Те не са само за подкрепа на хора, зависими от грижа, но и за създаване на социална компетентност и умение, чрез които хората да бъдат активни в реализирането на правата си.
Гарантирането на равен достъп както до общодостъпни, така и до специализирани услуги, беше в основата на създаването на този закон и сега е една от водещите му цели. Тя ще се постигне не само чрез облекчаването на достъпа до услугите и основната роля на общините при насочването за ползването им, но и чрез гарантиране на информиран избор, чрез въвеждането на безплатни услуги и чрез поемането на ясен ангажимент за развитие на цялата мрежа от социални услуги съгласно бъдещата Национална карта.
Тъй като за първи път се прави деление на услугите на общинско и областно ниво, за общините ще е особено важна възможността за партньорство между тях. От друга страна, новите форми на публично-частно партньорство също ще разширят възможностите не само за общините, но и на частните доставчици за развитие на необходимите услуги.
Другата водеща цел на реформата е гарантирането, че хората ще ползват услуги с високо качество, независимо дали се предоставят от общините или от частни доставчици. За тази цел ще бъдат особено важни както нормативните стандарти за качество –механизмите за мониторинг и контрол, така и новият начин на формиране на стандартите за финансовите услуги. Основният фактор за по-високо качество на предлаганите услуги са специалистите в сектора. Затова за тях се въвеждат обучения, редовна супервизия, стандарти за работно натоварване и стандарти за заплащане на техния труд.
В заключение, уважаеми госпожи и господа народни представители, позволете ми от парламентарната трибуна да благодаря на всички експерти и организации, на референтите, на Комисията по труда и социалната политика, на всички, които взеха активно участие в подготовката на този закон, в неговото обсъждане, в широкия консултативен процес, който го съпътстваше. И изказвайки благодарност, да изразя своето очакване, че ще можем да разчитаме на тяхната експертиза и при подготовката на подзаконовата нормативна уредба, която ще позволи пълноценното прилагане на Закона от началото на 2020 г. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

Продължаваме работа със следващата точка от Програмата:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩИЯ ПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
Кой ще представи Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление?
Заповядайте, уважаеми господин Ненков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! „Доклад
за второ гласуване на Общ проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 853-04-21 от 14 юни 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юли 2018 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 802-01-5, внесен от Министерския съвет; № 854 01 7, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители; № 854-01-21, внесен от Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков; № 854-01-39, внесен от Христиан Митев и група народни представители и № 854-01-41, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Моля, господин Председател, да подложите на гласуване допуск в залата на Пенчо Димитров, който е директор на дирекция „Устройство на територията“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в залата.
Гласували 76 народни представители: за 71, против 4, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Моля, допуснете го.
Продължете, господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Има предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 1 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители. Предложението в частта му по ал. 3 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В Глава трета, Раздел І се създава чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли могат да се определят с наредба на общинския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 2 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Има предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 19 ал. 5 думите „средно високо“ се заменят със „средно“, а след думите „в повече от два имота“ се поставя запетая.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване но нов § 3 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 76, против и въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Има предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думите „когато тя е разположена на линията на застрояване“ се заличават;
2. в ал. 2 думите „котата на корниза, съответно на стрехата или на най-висока точка на ограждащите стени“ се заменят с „височината на сградата, определени при условията на ал. 1;
3. ал. 3 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Бих искал да внеса малко повече яснота по отношение на това предложение, тъй като то породи известни спорове сред администрацията и архитектурните среди.
Предложението касае по-скоро методиката за определяне на височините на сградите – един текст, който на пръв поглед изглежда съвсем безобиден, но се оказва, че е доста спорен. Предложението за отмяна на този текст беше подкрепено много активно – много силно, бих казал, от администрацията, хората, които администрират устройство на територията. От друга страна обаче, той породи, както казах, недоволство сред архитектите.
Основните аргументи за отмяната бяха: много често се пораждат такива недобросъвестни практики от страна на някои от архитектите, злоупотребява се с правата и възможностите, които предоставя този член. Има много тежка съдебна практика в тази насока – много дела се водят, които не завършват в полза на администрацията и общините като цяло, което пък поражда обществено недоволство от страна на съседите. Но това е един много мощен инструмент, който в момента се използва от архитектурните среди за по-голяма гъвкавост и за модерна интерпретация на разпоредбите. Дава се възможност за изграждането на нови, съвременни сгради – по този начин се избягва типовото строителство.
В тази връзка е очевидно, че се породи една такава разделителна линия между администрация и архитекти, след което бяха проведени доста срещи между експертите и архитектурните среди. Последната среща беше проведена преди няколко дни в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като всички се обединихме около идеята, че премахването на разпоредбите на чл. 24, ал. 3 няма да реши натрупаните проблеми през годините и е необходима изцяло нова концепция по определянето на височините на сградите.
В тази връзка бих искал да направя едно предложение. Тъй като чисто процедурно не мога да оттегля своето предложение като вносител, бих искал да Ви призова да гласуваме „въздържал се“ предложението на Комисията с ясното съзнание, че веднага след приемането на текстовете ще бъде сформирана работна група между експертите на Регионалното министерство и представителите на Камарата на архитектите в България, които да изготвят цялостна нова концепция по определянето на височините на сградите – по този начин да бъде премахната разделителната линия и да бъдат намалени конфликтите, които се явяват по чл. 24, ал. 3. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шишков.
Има ли реплики или други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 4 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 14, против няма, въздържали се 76.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Шишков и Петя Аврамова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Младен Шишков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само ако и доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти, като височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответната номерация, с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Предложението по т. 2 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато същите са разположени в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф със съответния номер, с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, с това ще завършим гласуването по Законопроекта за днес.
Сега ще Ви прочета съобщението за парламентарен контрол на 8 март 2019 г.:
1. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; и Даниела Димитрова.
2. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на два въпроса от народните представители Валентин Милушев; и Младен Шишков.
3. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на три питания от народните представители Александър Иванов; Менда Стоянова; и Евгения Ангелова.
4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Таня Петрова – два въпроса; Елена Аксиева; и Кръстина Таскова.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на един въпрос от народния представител Радостин Танев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос от народния представител Димитър Бойчев; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Атанас Стоянов;
- един въпрос от народния представител Иван Вълков към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов.
Следващото редовно пленарно заседание – на 8 март 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,59 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер


Секретари:
Александър Ненков
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ